Samen leren

Samen ontdekken

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

Het Spectrum

In de MR zitten niet alleen personeelsleden, maar ook ouders van onze leerlingen zijn vertegenwoordigd. Het aantal zetels binnen de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. De leden worden gekozen door hun achterban. Ouders en leerkrachten worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van die termijn kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

 

De positie van de MR

De MR heeft een adviserende functie naar de schoolleiding. De MR heeft instemmingsrecht bij voor de school ingrijpende besluiten. Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school en dient in sommige gevallen instemming van de MR te hebben om een besluit te nemen. De leden van de directie wonen de MR-vergaderingen bij om de gang van zaken
op school toe te lichten. Voor bepaalde taken is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. In de GMR zitten ook vertegenwoordigers (personeelsleden en ouders) van de scholen van onze stichting. Op deze vergaderingen worden schooloverstijgende onderwerpen behandeld.
Wilt u ons bereiken? Dan kan dit op mr@hetspectrum-nesselande.nl

Notulen

MR notulen september 2021
MR jaarverslag 2020-2021
MR notulen juni 2021
MR notulen april 2021
MR notulen januari 2021
MR notulen november 2020
MR notulen september 2020
MR Jaarplan 2020-2021
MR jaarverslag 2019-2020
MR notulen juni 2020
Uitslag enquete betrokkenheid februari 2020

BijDeHand

Kindercentrum De Kunstenmakers heeft een eigen oudercommissie (OC). In deze oudercommissie zitten ouders van kinderen die onze locatie bezoeken. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om mee te praten over de kwaliteit van de opvang en de kwaliteit te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Locatiemanager. De oudercommissie is voor ons een waardevol klankbord.
Denkt u ook graag mee over belangrijke zaken die betrekking hebben op uw kind en de opvang? Of heeft u vragen of opmerkingen? Mailt u dan de oudercommissie via lockunstenmakers@hotmail.com

Wilt u meer weten over de (centrale) oudercommissie? Kijk dan nog even op: https://www.kov-bijdehand.nl/kinderopvang/ouderinformatie/oudercommissie/

3 keer per jaar vergaderen de MR en de LOC gezamenlijk als KC-raad. Tijdens deze vergadering worden IKC gerelateerde zaken besproken.